Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for PF KubeArt ApS

PF KubeArt ApS
Løgstørgade 40 4 TV
2100
TLF: 26362859
CVR: 41993669

Betaling

PF KubeArt ApS modtager online betalinger med; Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Mobilepay Online, Visa Electron. Du kan vælge at benytte ViaBill, når du handler via os.
Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes, mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.
Ved betaling med Visa Electron og Mastercard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.
Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

PF KubeArt ApS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol, hvilket betyder, din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.
PF KubeArt ApS’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Levering

Leveringstiden for din ordre er 2-14 hverdage.
Leverings område: Vi leverer til alle lande inden for EU og EØS.
PF KubeArt ApS afsender varer med følgende: DAO – Pakkeshop
Der er fri leverence inden for EU og EØS.
Du vil kunne vælge i mellem at få pakken sendt “uden omdeling” eller “med omdeling”.
Du vil altid modtage et track and trace nr. så du kan følge din pakke fra vores lager og hjem til dig.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld fortrydelsesret på varer købt på hjemmesiden, med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.
Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.
Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.
Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 dage efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.
Ønske om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail kontakt@peterfrimand.dk hvortil standardfortrydelsesformularen bedes være udfyldt og sendt med (jf. formularen nederst i handelsbetingelserne).

Varens stand ved returnering

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.
Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til PF KubeArt ApS at vurdere varens stand.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.
Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til PF KubeArt ApS i rimelig tid efter varens modtagelse. Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.
Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.
Ved returnering kontaktes virksomheden:
PF KubeArt ApS
Løgstørgade 40 4 TV
2100
TLF: 28745923
Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.
For at du kan indgå aftale med PF KubeArt ApS, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos PF KubeArt ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Direktøren og de ansatte for PF KubeArt ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige i PF KubeArt ApS er: Magnus Engelhardt Teglbjærg
Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Som registreret hos PF KubeArt ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kontakt@peterfrimand.dk.

Cookies

På peterfrimand.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
– Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:
– Jeg/vi () meddeler herved, at jeg/vi () ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores () købsaftale om følgende varer ()/levering af følgende tjenesteydelser (*)
– Bestilt den ()/modtaget den ()
– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
– Dato

 

Terms and Conditions for PF KubeArt ApS

PF KubeArt ApS
Løgstørgade 40 4 TV
2100
TLF: 26362859
CVR: 41993669

Payment

PF KubeArt ApS accepts online payments with the following credit cards Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Mobilepay Online, Visa Electron. You can choose to use Viabill, when you shop at our place.
Payment will only be deducted from your account when the physical item is shipped unless otherwise agreed or stated on your order.
When paying with Visa Electron and Mastercard Debit, which is a debit card, the payment will be reserved in your account in accordance with the terms of your card until we withdraw or decline the payment.
All prices on the website include VAT.
The website uses the following currencies for pricing:
Denmark – Kroner (DKK)

PF KubeArt ApS uses a secure payment server that encrypts all information with SSL protocol, meaning your data is secure and cannot be read by other third parties.
PF KubeArt ApS’s own website also uses encryption with SSL protocol.

Delivery and Shipment

The delivery time for your order is 2-14 weekdays.
PF KubeArt ApS uses DAO – Pakkeshop for shipment of your ordered items.
Free shipping within the EU and EØS
You can choose to have your shipment sent with delivery to your home address or the nearest package shop.
You will receive a Track and Trace-numer upon shipment, which allows you to track the shipment at all times.

If you regret your purchase (Withdrawal)

PF KubeArt ApS offers a 14 days full refund on goods purchased on the website unless otherwise agreed or stated in your order.
The 14 day period starts on the day the order is delivered.
Any return costs you incur yourself.
The request for cancellation must be notified to us no later than 14 weekdays after the delivery, and be with us no later than 14 days after we are informed of your use of the right of cancellation/withdrawal.
If you wish to make use of your right to withdraw the purchase, you must send us an e-mail om kontakt@peterfrimand.dk. In your message, clearly make us aware, that you want to use your right of withdrawal.

Condition of the item you have returned

You are responsible for the condition of the product, and of the decreased value of the goods caused by handling it other than what is necessary to determine the nature, characteristics and function of the goods.
This means, that you have to try the item in the same way as if you were shopping in a physical store.
If the item is tested/used in addition to what is described above, it is considered used and of decreased value. This means, that when the purchase is canceled, you will receive a minor portion or none of the purchase amount refunded. It is up to PF KubeArt ApS to evaluate the item’s condition.

Warranty

There is a 2 year warranty on products according to the Danish Sales Law. The warranty applies to all errors in software, material and fabrication.
Complaints regarding errors and defects must be reported to PF KubeArt ApS in a reasonable time after the goods have been received. We consider af maximum of months as a reasonable time, unless otherwise agreed.
The complaint waives right to warranty if the items are handled improperly or unusually.
When returning, please contact us at:
PF KubeArt ApS
Løgstørgade 40 4 TV
2100
Phone: 28745923
Warranty complaints will not be accepted if they are sent by cash-on-delivery system.

Customer & Privacy Policy

We do not resell personal information and do not pass on your personal information to others. They are only registered in our customer directory. You can delete your information at any time.
In order for you to enter into an agreement with PF KubeArt ApS, we need the following information:
. Name
. Address
. Phone number
. Email address
We make the registration of your personal information for the purpose of delivering the goods to you.
The personal information is registered with PF KubeArt ApS, and stored for up to five years, after which the information is deleted.
When collecting personal information via our website, we ensure that it always happens by submitting your explicit consent, so that you are informed exactly what information is being collected and why.
The director and employees for PF KubeArt ApS have access to the information recorded about you.
The data manager in PF KubeArt ApS is: Magnus Engelhardt Teglbjærg.
We do not store and transmit customer information encrypted.
As registered with PF KubeArt ApS, you always have the right to object to the registration. You also have the right to know what information is registered about you. You have these rights under the Personal Data Act and in connection with this, please contact kontakt@peterfrimand.dk.

Cookies

On pererfrimand.dk, cookies are used for the purpose of optimizing the website, and its functionality, making the visit as easy as possible for you.
You can delete cookies from your computer at any time.

Consumer Protection

Learn more about your consumer protection when paying online with PensoPay’s payment service solution:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

 

Withdrawal form

This form will only be completed and returned if the right of withdrawal is invoked.
– To [insert the trader’s name, physical address and, where appropriate, fax number and email address of the trader himself]:
– I / We () hereby announce that I / We () wish to exercise the right of withdrawal in connection with my / our () purchase agreement for the following goods () / provision of the following services (*)
– Ordered it () / Received it ()
– Consumer’s name (Consumer’s names)
– Consumer’s address (Consumer’s address)
– Consumer’s signature (Consumer’s signatures) (only if the contents of the form are communicated on paper)
– Date